Aanvraagproces en toekenning wapenstok

Aanvraagproces en toekenning wapenstok

22 dec 2022, geweldsmiddelen

Versoepeling
Dankzij onze gezamenlijke inzet en activiteiten (Boa bonden en leden van beide bonden) zijn de beleidsregels voor de toekenning van (alle) geweldsmiddelen met ingang van 1 juli jl versoepeld. 

Aan de hand van deze drie criteria wordt de aanvraag van de werkgever beoordeeld: 

  • Wat zijn de taken
  • Wat zijn de risico’s bij die taken
  • Zijn die risico’s te beperken?

Obstructie Politie en OM
Direct na de zomer ontdekten de boabonden dat OM en Politie haar adviesrol misbruikten om nieuwe barrières voor de toekenning op te werpen. Ze stelden een soort ‘landelijke toetsingscommissie’ in, zogenaamd om de adviezen van de toezichthouders te coördineren. Daarnaast ‘eisten’ zij voor hun advies allerlei extra gegevens bij de aanvraag; een enorme bureaucratie die de versoepeling flink vertraagd en zelfs werkgevers afschrikt.

Steeds meer gemeenten willen de wapenstok

 

Obstructie dienst Justis?
Via een betrouwbare bron vernamen de boabonden dat niet alleen Politie en OM dwarsliggen, maar ook dienst Justis. De afwijzing door dienst Justis van de aanvraag van de gemeente Heerlen lijkt dat te bevestigen. De aanvraag van Heerlen is namelijk onder andere afgewezen met de volgende algemene redenering:

“...het aanwenden van geweld is slechts geoorloofd wanneer het beoogde doel niet op een andere wijze kan worden bereikt(art 7 Politiewet). De korpschef en hoofdofficier geven in hun advies aan dat de inzet van de wapenstok bij het handhaven op genoemde lichte overtredingen niet snel te rechtvaardigen zal zijn.(....) Ik begrijp dat de betrokken boa’s gezien hun bevoegdheden situaties kunnen tegenkomen waarbij zij worden geconfronteerd met recalcitrant of opstandig gedrag.(....) Ik ben het met de korpschef en hoofdofficier eens dat het voor de Boa’s van belang is om geuite frustratie professioneel op te kunnen vangen, daar een redelijke discussie over te kunnen voeren en waar nodig ook de grens te stellen. (...) Daar waar handhaving van die leefbaarheidsfeiten niet plaats kan vinden ivm een te grote gevaarzetting voor de boa, verandert het werk in een politietaak: handhaven openbare orde en veiligheid. Die taak is wettelijk en uitsluitend aan de politie opgedragen.” (Pagina 7 en 8 afwijzing Heerlen).

Met deze redenering kan elke aanvraag worden afgewezen! Daarom hebben de boabonden zich onmiddellijk tot de minister gewend. Als hierop niet wordt ingegrepen, zijn we terug bij af.

Reactie minister
De minister heeft de boabonden recent laten weten dat er geen sprake kan zijn van een landelijke toetsingscommissie van Politie en OM. De werkgever doet de aanvraag en de regionale toezichthouder geeft slechts advies. Dit zal worden bevestigd in een brief aan de werkgevers. Daarnaast bevestigt zij dat de regeling voor toekenning is versoepeld, en niet verzwaard. Met de geciteerde redenering van dienst Justis kan alles worden afgewezen en dat is nadrukkelijk niet de bedoeling. Binnenkort spreekt het ministerie met dienst Justis waarom de geciteerde passages in de afwijzing van de gemeente Heerlen staan. 

Actie minister
Wij hebben goede redenen om aan te nemen dat de minister staat voor de afspraken die we hebben gemaakt (zie ook reactie hiervoor). De toezegging die zij eerder heeft gedaan dat zij een brief naar werkgevers zou gaan sturen heeft zij inmiddels ter uitvoering aangegeven.  De minister heeft op 8 december 2022 aan alle burgemeesters een brief gestuurd met daarin een nadere toelichting op haar brief van juni 2022.

Zij schrijft tevens in haar brief dat zij erop vertrouwd dat de gewenste duidelijkheid is verschaft en rekent erop dat in goed en constructief overleg er tot voldragen aanvragen kan worden gekomen.

Zij stelt voor om na verloop van tijd stil te staan bij de ervaringen met het nieuwe beleid en de gestelde criteria, ook qua toepassing in de praktijk. In het voorjaar van 2023 zal zij daartoe een voorstel voorbereiden.

De volledige brief van de minister van Justitie en Veiligheid is hieronder te lezen.

- de brief van de minister van Justitie en Veiligheid 8 december 2022

Lees ook het artikel: steeds meer gemeenten willen de wapenstok voor boas politie en om liggen dwars

 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN BOA ACP?

AANMELDEN