PRIVACY

Vakbond BOA ACP vindt het belangrijk om de door jou verstrekte gegevens met alle zorgvuldigheid en vertrouwelijkheid te behandelen. In deze privacy policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens, met auteursrecht, statistieken en cookies.

PERSOONSGEGEVENS

Vakbond BOA ACP hecht veel waarde aan de bescherming van jouw persoonsgegevens. Wij doen er alles aan om jouw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Vakbond BOA ACP houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming.

Dit brengt met zich mee, dat wij in ieder geval:

 • jouw persoonsgegevens verwerken in overeenstemming met het doel waarvoor ze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze privacy policy;
 • jouw persoonsgegevens beperkt verwerken, tot enkel die gegevens die minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • jouw uitdrukkelijke toestemming vragen als wij die nodig hebben voor de verwerking van je persoonsgegevens;
 • passende, technische en organisatorische maatregelen hebben genomen om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen;
 • geen persoonsgegevens doorgeven aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt;
 • op de hoogte zijn van je rechten omtrent je persoonsgegevens, wij jou hierop willen wijzen en deze respecteren.

Vakbond BOA ACP is verantwoordelijk voor de verwerking van jouw persoonsgegevens. Als je na het doornemen van onze privacy policy vragen hebt of contact met ons wil opnemen, kan dit via onderstaande contactgegevens:

Vakbond BOA ACP
Tolweg 5
3741 LM Baarn

www.ikbenboa.nl | ledencontact@acp.nl

WAARVOOR VERWERKEN WIJ PERSOONSGEGEVENS?

Vakbond BOA ACP verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • Om je persoonlijke en gezamenlijke belangen als lid van Vakbond BOA ACP zo goed mogelijk te kunnen behartigen.
 • Voor het versturen van nieuwsbrieven en uitnodigingen.
 • Voor het innen van contributie voor het lidmaatschap.

Voor de bovenstaande doelstellingen kunnen wij de volgende persoonsgegevens van je vragen:

 • Voornaam
 • Tussenvoegsel
 • Achternaam
 • Adres, postcode, woonplaats, land
 • E-mailadres
 • Telefoonnummer
 • Geslacht
 • Geboortedatum
 • Geboorteplaats
 • Functie en werkgever
 • Vrijwilligersfunctie (indien van toepassing)

Alle gegevens die je invult op het aanmeldingsformulier mag Vakbond BOA ACP gebruiken voor het doel waarmee de gegevens zijn verstrekt.

BIJZONDERE PERSOONSGEGEVENS

Vakbond BOA ACP verwerkt daarnaast (wanneer nodig) de volgende bijzondere persoonsgegevens:

 • Lidmaatschap van een vakbond (inherent aan lidmaatschap van ACP).
 • Gegevens over gezondheid (indien noodzakelijk voor de behandeling van een juridisch dossier met medische grondslag).
 • Strafrechtelijke gegevens of veroordelingen, of daarmee verband houdende veiligheidsmaatregelen (wanneer noodzakelijk voor de beoordeling van verzoek om strafrechtbijstand).

VERSTREKKING AAN DERDEN

De gegevens die je aan ons geeft, kunnen wij aan derde partijen verstrekken als dit noodzakelijk is voor de uitvoering van de hierboven beschreven doeleinden.

Zo maken wij gebruik van een derde partij voor:

 • het verzorgen van de internetomgeving van de website van Vakbond BOA ACP (ikbenboa.nl);
 • het verzorgen van de (financiële- en leden)administratie;
 • het verzorgen van nieuwsbrieven en uitnodigingen;
 • het versturen van Politiebericht en de zakagenda;
 • het verlenen van juridische bijstand;
 • het vragen van (medisch) advies dan wel second opinion in de behandeling van een juridisch dossier.

Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard afspraken om de beveiliging van je persoonsgegevens te waarborgen.

Verder zullen wij de door jou verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden als je ons hiervoor schriftelijk toestemming geeft.

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen die gevestigd zijn buiten de EU.

MINDERJARIGEN

Wij verwerken geen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jonger dan 16 jaar).

BEWAARTERMIJN

Vakbond BOA ACP bewaart persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor ze zijn verstrekt, dan wel op grond van de wet is vereist. Papieren persoonsgegevens worden vernietigd.

BEVEILIGING

De ACP heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om je persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo heeft de ACP bijvoorbeeld de volgende maatregelen genomen:

 • Alle personen die namens de ACP kennis kunnen nemen van jouw gegevens, zijn gehouden aan geheimhouding.
 • De ACP hanteert een gebruikersnaam- en wachtwoordbeleid op al haar systemen.
 • De ACP pseudonimiseert en zorgt voor de encryptie van persoonsgegevens als daartoe aanleiding is.
 • De ACP maakt back-ups van de persoonsgegevens om ze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten.
 • De ACP test en evalueert regelmatig onze maatregelen.
 • Medewerkers van de ACP zijn geïnformeerd over het belang van de bescherming van persoonsgegevens.

RECHTEN OMTRENT JE GEGEVENS

Je hebt recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegevens die de Vakbond BOA ACP van je heeft. Tevens kun je bezwaar maken tegen de verwerking van je persoonsgegevens (of een deel ervan) door Vakbond BOA ACP, of door een van haar verwerkers. Let wel op dat een dergelijk verzoek goede belangenbehartiging door Vakbond BOA ACP bemoeilijkt of onmogelijk maakt. Je hebt ook het recht de door jou verstrekte gegevens door Vakbond BOA ACP te laten overdragen aan jezelf of direct aan een andere partij, wanneer gewenst. Vakbond BOA ACP vraagt daarbij om legitimatie, voordat zij gehoor geeft aan voornoemde verzoeken.

KLACHTEN

Mocht je een klacht hebben over de verwerking van je persoonsgegevens, dan kun je hierover contact opnemen met Vakbond BOA ACP. Voorts heb je het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacy.

AUTEURSRECHT OP BRIEVEN EN INGEZONDEN STUKKEN

Lezers die brieven of ingezonden stukken ter publicatie sturen, behouden hun auteursrecht. Zij verlenen echter door inzending wel onbeperkt toestemming om het materiaal in alle uitgaven, in print of elektronisch, van Vakbond BOA ACP te publiceren en het op te slaan in (elektronische) databanken en andere bestanden.

LINKS NAAR EN VAN ANDERE WEBSITES

De Vakbond BOA ACP-website (ikbenboa.nl) biedt links naar externe websites en aanbieders. Vakbond BOA ACP is niet aansprakelijk voor het gebruik of de inhoud van internetsites waarnaar wordt verwezen of aanbieders die gekoppeld zijn aan de website van Vakbond BOA ACP.

STATISTIEKEN

Voor statistische doeleinden worden statistieken van onze websites bijgehouden. Informatie zoals bezoekersaantallen en bezoekfrequentie worden gebruikt voor intern onderzoek en verbetering van de website. Deze informatie is echter algemeen van aard en valt niet te herleiden tot de individuele bezoeker. De identiteit van bezoekers blijft onbekend. Het beleid is dat deze gegevens niet gekoppeld worden aan door jou verstrekte persoonsgegevens.

Google analytics is geïmplementeerd op een manier die géén persoonsgegevens registreert.

 • De ACP heeft een verwerkersovereenkomst met Google gesloten.
 • Het laatste octet van het IP-adres wordt gemaskeerd.
 • ‘Gegevens delen’ in Google Analytics is uitgezet.
 • De ACP maakt geen gebruik van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

SOCIAL STATISTIEKEN

We maken op onze social-mediakanalen gebruik van de analytische mogelijkheden die deze platformen bieden.

 • Facebook
  Op Facebook maken we gebruik van Facebook Insights. Hier worden geanonimiseerde gegevens over de ‘likers’ van onze Facebookpagina’s verzameld, met als doel de content van onze Facebookpagina te verbeteren en gericht te kunnen adverteren.
 • Twitter
  Op Twitter worden met Twitter Analyses gegevens verzameld over clickgedrag en retweets. Met als doel te achterhalen welke onderwerpen het populairst zijn bij onze volgers en op welk tijdstip hier het beste op gereageerd wordt.

COOKIES

Vakbond BOA ACP maakt in haar site gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een website (tijdelijk) op je computer worden geplaatst. Op deze manier kan worden ingespeeld op het verbeteren en verfijnen van de door jou gewenste informatie c.q. services.

De cookies op de websites van Vakbond BOA ACP bevatten geen persoonlijke gegevens (zoals je naam, adres of leeftijd). We gebruiken een aantal soorten cookies:

 1. Functionele cookies
  Deze cookies zijn noodzakelijk om de websites goed te laten functioneren. Bijvoorbeeld om bepaalde pagina’s wel of niet te tonen als je bent ingelogd. Of als je iets koopt via onze webwinkel. Voor deze cookies hoeven we geen toestemming te vragen.
 2. Cookies van externe partijen
  Op diverse pagina’s maken we gebruik van Twitter, YouTube, Facebook en Instagram. Bijvoorbeeld door een Instagram-foto op de site te tonen of door tweets over een bepaald onderwerp te groeperen, zodat je snel op de hoogte bent. Dit biedt onze website extra functionaliteit. De externe partijen analyseren via cookies het klikgedrag.

De Nederlandse Telecomwet van 1 juni 2012 verplicht elke website om gebruikers te informeren over ‘cookies’ en om toestemming te vragen voor bepaalde toepassingen. Je kunt de cookies op je eigen computer zelf beheren. Je hoeft hiervoor geen contact op te nemen met Vakbond BOA ACP. De wijze waarop je cookies kunt beheren verschilt per browser. Hieronder staan links naar enkele veel gebruikte browsers.