20181115 4 vragen en antwoorden over bij

DOMEINEN

 

 

Een boa kan in maximaal twee domeinen werken, maar alleen als de boa bij twee verschillende werkgevers in dienst is en voldoet aan de bekwaamheidseisen van de twee domeinen.

 

Domein 1 – Openbare ruimte, o.a.:

 • Parkeercontroleur
 • Integraal Handhaver

Boa’s openbare ruimte hebben een breed pakket aan bevoegdheden om overlast en kleine ergernissen binnen de openbare ruimte aan te pakken. De oude functies APV controleur, parkeercontroleur, brandweercommandant, gemeentelijke opsporingsambtenaar en controleur openbare ruimte vallen onder het domein Openbare ruimte.

Domein 2 – Milieu, welzijn en infrastructuur, o.a.:

 • Jachtopziener
 • Boswachter (o.a. Staatsbosbeheer, Natuurmonumenten, Landschappen)
 • Medewerker bouw- en woningtoezicht
 • Inspecteur dierenbescherming

Boa’s in het domein Milieu en infrastructuur (milieu boa) sporen (economische) milieudelicten op, bijvoorbeeld illegale afvallozing. De omstandigheden waaronder boa’s milieudelicten moeten opsporen zijn vaak ingewikkeld en vergen veel tijd. Onder dit domein vallen de huidige boa’s van: Algemene Inspectiedienst (met uitzondering van de opsporingsdienst AID/DO) Arbeidsinspectie Rijkswaterstaat Staatstoezicht op de Mijnen VROM-inspectie (met uitzondering van de VROM-IOD) Provincies Waterschappen Gemeenten Regionale milieudiensten Functiegroep milieuopsporingsambtenaar Functiegroep flora- en faunabeheerder Functiegroep controleur openbare ruimte, gemeentelijk opsporingsambtenaar of  controleur vaarwegen (die mede milieudelicten opsporen)

Domein 3 – Onderwijs, o.a.:

 • Leerplichtambtenaar

Boa’s onderwijs handhaven de leerplichtwet en alle daaraan gerelateerde wet- en regelgeving. Dit zijn de huidige leerplichtambtenaren.

Domein 4 – Openbaar vervoer, o.a.:

 • Conducteur
 • Controleur Openbaar Vervoer (BOA-OV)
 • Buitengewoon opsporingsambtenaar in dienst van een bedrijf (bijvoorbeeld ProRail, NS, Keolis en Conexxion)
 • Buitengewoon opsporingsambtenaar in dienst van een gemeente en belast met handhaving openbare orde binnen het openbaar vervoer (bijvoorbeeld het veiligheidsteam openbaar vervoer Gemeente Amsterdam)

Boa’s openbaar vervoer sporen strafbare feiten binnen het openbaar vervoer op. Een voorbeeld van een dergelijke boa is de NS-conducteur. Maar ook de medewerker Veiligheid en Service van de NS en de medewerker Service en Veiligheid van Keolis zijn daarvan een voorbeeld.

Domein 5 – Werk, inkomen en zorg, o.a.:

 • Medewerker van de Arbeidsinspectie
 • Sociale rechercheur

Boa’s in dit domein zorgen voor de strafrechtelijke handhaving op het gebied van werk, inkomen, belastingen en sociale zaken. Onder dit domein vallen alle regelingen die gemeenten uitvoeren binnen de sociale zekerheid, zoals: Wet werk en bijstand, Wet werk en inkomen kunstenaar, Wet inkomensvoorziening oudere en gedeeltelijk arbeidsongeschikte werkloze werknemers en Wet sociale werkvoorziening Een volledig overzicht van alle regelingen die gemeenten uitvoeren binnen de sociale zekerheid staat op de website van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Domein 6 – Generieke opsporing, o.a.:

 • Medewerker Dienst Vervoer & Ondersteuning (DJI)
 • Medewerker Belastingdienst / Douanebeambte
 • Weginspecteurs van Rijkswaterstaat (Dienst Verkeers- en Watermanagement)
 • NVWA-ambtenaar
 • Boa in dienst bij politie
 • Boa in dienst bij de Koninklijke Marechaussee

De korpschef van een politiekorps, hoofdofficier van Justitie van een parket, directeur van de rijksrecherche, directeur van het CJIB of de directeur van een landelijke inspectiedienst kunnen voor hun personeel een akte aanvragen voor boa’s die niet onder een specifiek werkgebied (domein) vallen. De opsporingsbevoegdheden van deze boa’s beperken zich tot wat noodzakelijk is om de betreffende functie en het daaraan gekoppelde takenpakket goed uit te kunnen voeren.

Lees meer op deze websites:

https://www.politie.nl/themas/buitengewoon-opsporingsambtenaar.html

https://www.justis.nl/producten/boa/

Regeling domeinlijst buitengewoon opsporingsambtenaar:

https://wetten.overheid.nl/BWBR0041447/2019-07-04/#Bijlage

Ik ben BOA

LID WORDEN VAN Vakbond BOA ACP?

Sluit je aan