Wetsvoorstel en amvb over bewapening en uitrusting boa

Wetsvoorstel en amvb over bewapening en uitrusting boa

2 nov 2023, BOA

De regels over de toekenning van geweldmiddelen staan nu in de Beleidsregels boa. Dat is een laag regelgevingsniveau, zeker als we kijken naar de impact van het gebruik van een geweldmiddel door een boa op de burger. Het is daarom wenselijk om deze regels naar het hogere regelgevingsniveau van een algemeen maatregel van bestuur (amvb) te tillen. Hiermee zorgen we er ook voor dat de bewapening voor boa’s en de politie op
hetzelfde regelgevingsniveau is geregeld.

Om de bewapening te regelen zijn twee wetstrajecten noodzakelijk. Een wijziging van de Politiewet 2012 en een nieuwe amvb die de bewapening en uitrusting van boa’s
beschrijft. De wijziging van de Politiewet zorgt voor de wettelijke grondslag van de
amvb.

De nieuwe amvb zal de bestaande regels over de bewapening en uitrusting uit de
beleidsregels overzetten naar het niveau van de amvb. Het is dus om een technische
omzetting van de huidige regels naar een hoger regelgevingsniveau.

Het wetsvoorstel voor wijziging van de Politiewet is begin juli ingediend bij de Tweede
Kamer. Op het wetsvoorstel is begin oktober inbreng geleverd door de Tweede Kamer
middels een verslag. Momenteel worden de vragen in het verslag van de Tweede Kamer
door het ministerie beantwoord. Naar verwachting worden de antwoorden nadat de
Kamer terug is van verkiezingsreces aan de Tweede Kamer verzonden voor verdere
behandeling.

De amvb is begin september naar de Tweede Kamer gestuurd in het kader van een
informele voorhang procedure. Daarnaast is de amvb via een internet- en formele
consultatie breder verspreid voor commentaar. De internetconsultatie is op 17 oktober
geëindigd. De ontvangen reacties op de concept-amvb (van de TK, de formeel
geconsulteerde partijen, andere betrokkenen en burgers) worden bezien en zo nodig
verwerkt. De amvb zal daarna via de Ministerraad ter advisering worden voorgelegd aan
de Afdeling advisering van de Raad van State. De datum voor versturing aan de Raad
van State is afhankelijk van het wetswijzigingstraject in de Tweede Kamer.

bron: nieuwsbrief BOA-bestel

Lees verder: Nieuwsbrief Boa-bestel

 

OOK INTERESSANT

bottombanner

LID WORDEN VAN BOA ACP?

AANMELDEN